Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Jaarrekening 2016

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC.

JAARREKENING 2016
1       BALANS PER 31 DECEMBER 2016
31-12-2016
ACTIVA  €
VASTE ACTIVA  43 .059
VLOTTENDE ACTIVA  1.883.447
1.926.506
PASSIVA
RESERVES  1.338.641
VOORZIENINGEN 51.360
KORTLOPENDE SCHULDEN  536.505
1.926.506

 

2       STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Realisatie 2016
Baten
Automatiseringsdiensten 885.288
Dienstverlening  464.544
Vervoersdienst 115.267
Detachering 108.997
Subsidiebaten 2.154.444
Overige baten 20.166
Som der baten 3.748.706
Lasten
Automatiseringsdiensten 523.631
Vervoersdienst 36.088
Projectlasten 454.458
Lonen en salarissen 1.999.617
Personeel niet in loondienst 225.136
Overige personeelslasten 106.201
Afschrijvingen 33.269
Overige lasten 690.709
Rentelasten en soortgelijke lasten 2.086
4.071.195
Resultaat -322.489

Toelichting op de jaarrekening
Het negatieve resultaat is ingecalculeerd en mede het gevolg van de implementatie van de nieuwe beleidsstrategie, waar BiSC op dit moment aan werkt. Daarnaast is de egalisatiereserve aangesproken om onder andere projecten die in 2016 nog niet waren afgerond en doorlopen in 2017 te bekostigen. In ons bestuursverslag leest u meer hierover. Het controleverslag van de accountant over de jaarrekening 2016 is beschikbaar.
WNT-verantwoording
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BiSC Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum volgens de WNT voor BiSC is vastgesteld op €181.000,-. Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
 
Bezoldiging topfunctionaris

Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in 2016 1-3 t/m 31-12
Omvang dienstverband 1 fte
Individueel WNT-maximum €148.333,-
Totaal bezoldiging €104.342

 
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

  Voorzitter RvT RvT-leden
Individueel WNT-maximum €26.850 €17.900
Totale bezoldiging €7.784 €1.500