Naar één landelijk bibliotheeksysteem: haalbaarheidsonderzoek krijgt brede steun

Namens de Utrechtse bibliotheekorganisaties heeft BiSC laten weten in beginsel positief te staan tegenover het landelijke initiatief voor één biblotheeksysteem. De draagvlakpeiling door de KB van het afgelopen jaar vormde daarvoor het podium. Aan uiteindelijke deelname zijn enkele strategische voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden gaan onder meer over governance, financiering en over de noodzakelijke voorbereidingen die plaats moeten vinden met een duidelijk mandaat van beoogde deelnemers.

In 2017 heeft de KB het haalbaarheidsonderzoek naar het Collectief Landelijk Bibliotheek Systeem (CLBS) afgerond. BiSC werkte actief mee aan dit onderzoek, zowel op het niveau van de stuurgroep als in diverse inhoudelijke projectgroepen. De uitkomsten van dit onderzoek werden onderworpen aan een draagvlaktoets. Daaruit kwam naar voren dat 90 procent van de Nederlandse bibliotheken voorstander is van de invoering van een collectief systeem.