Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

Jaarrekening 2018

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC.
 

VLOTTENDE ACTIVA

JAARREKENING 2018
1       BALANS PER 31 DECEMBER 2018
31-12-2018
ACTIVA  €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa  23.630
Financiële vaste activa  –
23.630
Vorderingen  393.949
Liquide middelen  1.431.012
1.848.591
PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN  1.319.540
VOORZIENINGEN 34.773
KORTLOPENDE SCHULDEN  494.278
1.848.591

 

2       STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie 2018
Baten
Automatiseringsdiensten 802.532
Dienstverlening 35.742
Vervoersdienst 141.470
Detachering 78.453
Subsidiebaten 2.263.255
Overige baten 136.033
Som der baten 3.457.485
Inkoopwaarde baten
Automatiseringsdienst 511.814
Vervoerdienst 35.267
Projectkosten 568.015
1.115.096
Lonen en salarissen 1.634.016
Personeel niet in loondienst 99.028
Overige personeelskosten 117.285
Afschrijvingen 17.996
Overige lasten 596.154
Rentelasten en soortgelijke kosten 618
2.465.097
3.580.193
Saldo -122.708
Resultaatbestemming
Egalisatiereserve -122.708
-122.708

 
Toelichting op de jaarrekening
Het negatieve resultaat is ingecalculeerd en mede het gevolg van de implementatie van de nieuwe beleidsstrategie, waar BiSC op dit moment aan werkt. In ons bestuursverslag leest u meer hierover. Het controleverslag van de accountant over de jaarrekening 2018 is beschikbaar.
WNT-verantwoording 2018 BiSC
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BiSC Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum volgens de WNT voor BiSC is vastgesteld op €189.000,-. Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
 
Bezoldiging topfunctionaris

Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in 2018 1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband 1 fte
Individueel WNT-maximum €189.000,-
Totaal bezoldiging €132.766

 
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

  Voorzitter RvT RvT-leden
Individueel WNT-maximum €28.350 €18.900
Totale bezoldiging €8.254 €1.500