Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2019

BiSC’s bijdragen aan het Landelijk Bibliotheeknetwerk

Als provinciale ondersteuningsinstelling droeg BiSC in het verslagjaar op diverse manieren bij aan het landelijk bibliotheeknetwerk. Daarbij is onder meer vooruitgang geboekt op een tweetal landelijke doelen.

Een Collectief Landelijk Bibliotheek systeem (CLB)
Vanuit het belang om betere digitale diensten te kunnen bieden aan eindgebruikers en sneller te kunnen innoveren, is BiSC al jarenlang voorstander van een gestandaardiseerd collectief landelijk bibliotheeksysteem (CLB). Om die reden hebben we ook in het verslagjaar actief deelgenomen in het vooronderzoek naar zo’n CLB. Het tussenresultaat is dat alle betrokken partijen – KB, VOB en SPN – de mogelijkheid voor realisatie van een CLB nog steeds als optie hebben. Een keten-businesscase (KBC) vindt plaats in 2020. De finale uitkomst hiervan wordt daarna verwacht.
Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB)
In 2019 heeft de aangekondigde evaluatie van de WSOB (kortweg: de bibliotheekwet) plaatsgevonden. Het ministerie van OCW heeft daarbij het voortouw genomen; de VNG, de KB en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben deelgenomen in de begeleidingsgroep.
BiSC heeft op verschillende manieren specifiek aandacht besteed aan dit proces. Zo is dit onderwerp apart in het Utrechts bibliotheeknetwerk besproken waarbij de inzet was om de wetstekst niet alleen in het algemeen te bespreken, maar om vooral ook dieper in te gaan op het behoud van de rol van de provincies in het netwerk, en daarmee samenhangend het innovatieartikel 16.
Daarom heeft BiSC ook aandacht gevraagd voor de noodzaak van een landelijk fonds voor Persoonlijke Ontwikkeling en een gezamenlijke aanpak voor integraal klantcontact. Deze ideeën zijn in de kringen van SPN en VOB goed ontvangen en zijn vervolgens ingebracht in het verdere evaluatieproces.