Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020

Jaarrekening 2020

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC.

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-’20
ACTIVA  €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa  18.819
 –
VLOTTENDE ACTIVA

842.715

Vorderingen

794.097

Liquide middelen

1.636.812

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

950.253

VOORZIENINGEN

KORTLOPENDE SCHULDEN

705.378

1.655.631

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Realisatie 2020
Baten
Automatiseringsdiensten

1.685.607

Dienstverlening

26.000

Vervoersdienst

165.648

Detachering

Subsidiebaten

2.331.711

Overige baten

15.038

Som der baten

4.224.049

Inkoopwaarde baten
Automatiseringsdienst

1.059.002

Vervoerdienst

46.839

Projectkosten

436.563

1.542.404

Lonen en salarissen

1.888.966

Personeel niet in loondienst

128.962

Overige personeelskosten

108.032

Afschrijvingen

9.040

Overige lasten

621.483

Rentelasten en soortgelijke kosten -180

2.756.303

4.298.707

Saldo

-75.018

Resultaatbestemming
Egalisatiereserve

-75.018

-75.018


Toelichting op de jaarrekening
In de begroting 2020 was rekening gehouden met een klein positief resultaat. Het negatieve resultaat is onder meer te wijten aan de effecten van de Covid-19 maatregelen. Het controleverslag van de accountant over de jaarrekening 2020 is beschikbaar.

WNT-verantwoording 2019 BiSC
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BiSC Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum volgens de WNT voor BiSC is vastgesteld op € 201.000,-. Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.


Bezoldiging topfunctionaris

Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in 2019 1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband 1 fte
Individueel WNT-maximum €201.000,-
Totaal bezoldiging €135.996


Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

  Voorzitter RvT RvT-leden
Individueel WNT-maximum €30.150 €20.100
Totale bezoldiging €8.897 €1.700