Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2021

Jaarrekening BiSC 2021

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(Na resultaatbestemming)

31-12-2021
31-12-2020
A C T I V A
MATERIËLE VASTE ACTIVA10.07918.819
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 756.605842.715
LIQUIDE MIDDELEN813.389794.097
————–————–
A C T I V A1.580.073 1.655.631
========================

========

========

P A S S I V A
EIGEN VERMOGEN997.333950.253
VOORZIENINGEN101.300
KORTLOPENDE SCHULDEN481.440705.378
————–————–
P A S S I V A1.580.0731.655.631
========================================

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021
BATEN
Automatiseringsdiensten1.835.436
Dienstverlening37.665
Vervoersdienst174.431
Subsidiebaten2.408.041
Overige baten130.167
——————————————————–
Som der baten4.585.740


Inkoopwaarde baten
Automatiseringsdienst1.197.712
Vervoerdienst67.323
Projectkosten584.446
——————————————————–
Som der inkoopwaarde baten

1.849.481

Lonen en salarissen1.727.870
Personeel niet in loondienst99.943
Overige personeelskosten200.527
Afschrijvingen8.740
Overige lasten648.103
Rentelasten en soortgelijke kosten3.996
——————————————————–
Som der overige lasten2.689.179
——————————————————–
Som der lasten4.538.660
——————————————————–

Saldo

47.080
================================

Resultaatbestemming
Egalisatiereserve47.080

Toelichting op de jaarrekening
In de begroting 2021 was rekening gehouden met een 0-resultaat. Het positieve resultaat is mede te danken aan hogere opbrengsten dan begroot. Het controleverslag van de accountant over de jaarrekening 2021 is beschikbaar.

WNT-verantwoording 2021 BiSC
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BiSC Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum volgens de WNT voor BiSC is vastgesteld op € 201.000,-. Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionaris

 Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in 20201-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband1 fte
Individueel WNT-maximum€ 209.000
Totaal bezoldiging€ 136.613

 

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Voorzitter RvTRvT-leden
Individueel WNT-maximum€ 30.150€ 20.100
Totale bezoldiging€ 8.569€ 1.800