Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2021

Jaarrekening BiSC 2021

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC.

1. BALANS PER 31-12-2022

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa€ 00.000
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen€ 000.000
Liquide middelen€ 000.000
€ 000.000
PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN€ 000.000
VOORZIENINGEN
KORTLOPENDE SCHULDEN€ 000.000
———
€ 000.000

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

REALISATIE 2020
Baten
Automatiseringsdiensten€ 00.000
Dienstverlening€ 00.000
Vervoersdienst€ 00.000
Subsidiebaten€ 00.000
Detachering
Overige baten€ 00.000
Som der baten€ 000.000
Inkoopwaarde baten
Automatiseringsdienst€ 00.000
Vervoerdienst€ 00.000
Projectkosten€ 00.000
€ 000.000
Lonen en salarissen€ 000.000
Personeel niet in loondienst€ 00.000
Overige personeelskosten€ 00.000
Afschrijvingen€ 00.000
Overige lasten€ 00.000
Rentelasten en soortgelijke kosten€ 00.000
€ 00.000
€ 00.000
Saldo€ 00.000
Resultaatbestemming
Egalisatiereserve€ 00.000

Toelichting op de jaarrekening
Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt

WNT-verantwoording 2020 BiSC
Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt Tekst volgt
 
Bezoldiging topfunctionaris

 Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in 20211-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband1 fte
Individueel WNT-maximum€000.000,-
Totaal bezoldiging€000.000

 
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Voorzitter RvTRvT-leden
Individueel WNT-maximum€00.000€00.000
Totale bezoldiging€0.000€0.000