Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Evaluatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Kansen voor Bibliotheken nemen toe

Geplaatst: 28 september 2017

Evaluatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Kansen voor Bibliotheken nemen toe

Geplaatst: 28 september 2017

In 2015 werd deze Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. Gemeenten kregen een grotere bestedingsvrijheid voor het inkopen van taal- en rekenopleidingen voor laaggeletterden en laagtaalvaardige volwassenen. Nu is de WEB geëvalueerd. Daaruit
blijkt dat na de wetswijziging bijna alle gemeenten in arbeidsmarktregio’s zijn gaan samenwerken. Ook is er een meer divers educatieaanbod ontstaan, doordat gemeenten niet langer uitsluitend formele trajecten bij ROC’s inkopen, maar in toenemende mate andere vormen van educatie aanbieden. Ook bibliotheken worden door gemeenten gefinancierd met WEB-gelden, vooral om Taalhuis en/of Basisvaardigheden activiteiten te kunnen organiseren.
Een van de conclusies van de evaluatie is , dat de ontwikkeling van het non-formele educatieaanbod op veel plaatsen nog in volle gang is. Educatie is vrijwel nergens goed aangehaakt bij het sociaal domein. En het bereik van het aantal laaggeletterden met WEB-middelen is nog zeer beperkt. Hier ligt een kans voor bibliotheken om met nieuwe, effectieve proposities naar gemeenten te gaan. Het toevoegen van effectmeting kan die proposities versterken.
Geoormerkt geld
Van de bevraagde gemeenteambtenaren denkt meer dan de helft dat de continuïteit van educatie in hun gemeenten in gevaar komt als het budget voor volwasseneneducatie niet langer geoormerkt is. Daarom concluderen de onderzoekers dat het nog te vroeg is om de WEB-middelen op te laten gaan in het gemeentefonds. Het risico bestaat dat gemeenten de middelen gebruiken voor andere doeleinden.
De bestedingsmogelijkheden van de WEB moeten verruimd worden Daardoor wordt het mogelijk om niet alleen WEB-trajecten te betalen, maar ook zaken als de werving van deelnemers en de coördinatie en monitoring van non-formele educatie. het voor bibliotheken mogelijk om meer financiering te krijgen voor randvoorwaardelijk activiteiten zoals het zoeken en binden van de doelgroep.
Bereik
Gemeenten blijken nog beperkt zicht te hebben op het bereik van hun educatiebeleid en het effect hiervan. Dit geldt met name voor de niet-formele trajecten. Het algemene beeld is wel dat het bereik onder laaggeletterden groeit, mede dankzij de succesvolle aanpak van het actieprogramma Tel mee met Taal.
Onderzoeksbureau Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de evaluatie uitgevoerd. Inmiddels is het rapport naar de kamer gezonden. Het nieuwe Kabinet zal één en ander meenemen in de besluitvorming voor toekomstig beleid.
Hier kunt u het rapport inzien