Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Nationaal Programma Onderwijs

Geplaatst: 5 mei 2022

Nationaal Programma Onderwijs

Geplaatst: 5 mei 2022

Al eerder informeerden we de directies van Utrechtse bibliotheken over het zogeheten Nationaal Programma Onderwijs (NPO). NPO is een steunprogramma voor herstel en perspectief in het kader van corona, bedoeld voor het basis- en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Het Landelijk Kernteam BoekStart/de Bibliotheek op school ontwikkelde deze handige informatie, met onder meer een samenvatting en een Argumentenkaart dBos. Tijd voor een update! Namens het Landelijk Kernteam praten we je bij!

Informatie voor het onderwijs
23 maart jl. ontving het onderwijs van de ministers een brief met informatie over de gang van zaken. Met hierin onder meer een beoogd tijdpad. Hieruit blijkt dat er behoorlijk wat verwacht wordt van het onderwijs, en wel op korte termijn. De reacties uit het onderwijsveld waren dan ook wel gemengd.
Voor bibliotheken is het aan te raden kennis te nemen van dit tijdspad. Zo valt te lezen dat het de bedoeling is dat scholen in mei met behulp van een keuzemenu (ook wel menukaart effectieve interventies genoemd) een keuze maken voor maatregelen die ze gaan nemen.

Dit keuzemenu is nog niet vastgesteld. Wat we ervan weten, is dat het gebaseerd is op een checklist didactische interventies uit het Britse onderwijs, waarop zo’n 35 algemeen geformuleerde interventies als ‘Huiswerk’, ‘Verlengde schooltijd’, en ‘Strategieën voor begrijpend lezen’ staan. Deze worden niet één op één overgenomen, de lijst dient als voorbeeld. Het uiteindelijke keuzemenu wordt vastgesteld door een groep wetenschappers in opdracht van het ministerie.

De Bibliotheek op school
Vanuit Stichting Lezen is er contact met ambtenaren van OCW die het NPO coördineren. Dit om na te gaan in hoeverre de Bibliotheek op school in het kader van het NPO bij scholen in het funderend onderwijs onder de aandacht kan worden gebracht. Stichting Lezen zet hierbij in op de kwaliteit van de uitvoering van effectief thematisch leesonderwijs via rijke teksten, en de aandacht van leerkrachten hiervoor. Want juist via de Bibliotheek op school, met goede schoolbibliotheken en daaraan gekoppelde expertise, zijn rijke teksten goed toegankelijk voor kinderen en leerkrachten.

Inmiddels is duidelijk geworden dat een specifiek programma als de Bibliotheek op school niet in het keuzemenu zal worden opgenomen. Anders dan geruchten die wel voorbijkomen, is daar tot nu toe ook geen sprake van geweest. Mogelijk is hier wat verwarring ontstaan doordat er proactief communicatieadviezen zijn gegeven aan bibliotheekdirecties om scholen te benaderen rond het Nationaal Programma Onderwijs.

Kenniscommunity
De stap van algemene interventies naar concrete programma’s en producten zal uiteindelijk worden gemaakt door middel van een kenniscommunity. Hoe deze precies vorm zal krijgen is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat ernaar gestreefd wordt om hierbinnen een link te leggen met het leesoffensief. Concreet: met de partijen die het leesoffensief vormgeven. Stichting Lezen wordt hier als voorzitter van de Leescoalitie en penvoerder van Kunst van Lezen (BoekStart, de Bibliotheek op school) in een vroeg stadium bij betrokken.

Geduld (voor de goede zaak…!)
Al met al is het dus nog even afwachten hoe het NPO precies zal worden ingevuld en uitgerold. In de tussentijd raden we bibliotheken aan om de eerder gedeelde informatie en deze update goed tot je te nemen. Om je zo als goedgeïnformeerde en krachtige samenwerkingspartner te presenteren aan je contacten in het onderwijs. De Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs is hier te downloaden.
Voor meer informatie: Kirsten Sinke.