Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Nieuwe Stimuleringsregelingen beschikbaar

Geplaatst: 5 mei 2022

Nieuwe Stimuleringsregelingen beschikbaar

Geplaatst: 5 mei 2022

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van laaggeletterdheid is het actieprogramma Tel mee met Taal 2021-2024. Hiermee wil de overheid taalachterstand tegengaan en lezen aanmoedigen. Ook dit jaar zijn er stimuleringsgelden beschikbaar voor kinderopvangorganisaties, consultatiebureaus, scholen, bibliotheken en POI’s. Directies en educatiespecialisten van Brabantse, Limburgse en Utrechtse bibliotheken zijn via email/nieuwsbrief geïnformeerd over deze beschikbare gelden en kunnen vóór de aangegeven data hun interesse voor deelname kenbaar maken.

We zetten de regelingen nog eens op een rij:

1. Stimuleringsregeling BoekStart in de kinderopvang – Regulier

De regeling
De Stimuleringsregeling 2021 is primair bedoeld voor die basisbibliotheken die nog niet met BoekStart in de kinderopvang werken, om zo deelname in hun werkgebied nadrukkelijk te stimuleren. Deze basisbibliotheken krijgen tot 1 juli voorrang. Is er na die datum eventueel nog budget over, dan wordt dit verdeeld over de andere basisbibliotheken die met een nieuwe, andere kinderopvanglocatie voor deze regeling in aanmerking willen komen. In tegenstelling tot eerdere jaren kan dit óók in een gemeente zijn waar locaties al met BoekStart in de kinderopvang werken.

Het budget
Er is voor de basisbibliotheek € 2.500 (incl. btw) per kinderdagverblijf/peuterspeelzaal beschikbaar.
Lees hier verder 

2. Stimuleringsregeling BoekStart in de kinderopvang – Breed

De regeling
De stimuleringsregeling 2021 ‘breed’ is bedoeld voor basisbibliotheken die BoekStart in de kinderopvang in alle locaties van één kinderopvangorganisatie tegelijkertijd opzetten. Of voor basisbibliotheken die het in één gemeente voor alle kinderopvangorganisaties tegelijk opzetten. Deze regeling is bedoeld om de omvang van deelname aan BoekStart in de kinderopvang in het werkgebied nadrukkelijk te stimuleren.

Het budget
Er is voor de basisbibliotheek € 400 (incl. btw) per kinderopvanglocatie beschikbaar, primair voor het opleiden van de voorleescoördinator die gezamenlijk met de leidinggevende het voorleesbeleid vormgeeft.
Lees hier verder

3. Stimuleringsregeling BoekStart in de Kinderopvang – Intensief

De regeling
De intensieve stimuleringsregeling 2021 is bedoeld voor basisbibliotheken die BoekStart in de kinderopvang willen verdiepen bij locaties van een kinderopvangorganisatie die al met BoekStart in de kinderopvang werken. Deze regeling is bedoeld om het werken met digitale prentenboeken op de groep nadrukkelijk te stimuleren en te borgen in het beleid van de kinderopvangorganisatie.

Het budget
Per kinderopvanglocatie is een bedrag beschikbaar van € 625. Hiervan gaat € 125 naar Bereslim voor een licentie van een half jaar en € 500 om personeelskosten van de lokale bibliotheek te dekken. Na afloop van het halfjaarlijkse traject mag de kinderopvanglocatie nog een half jaar gratis gebruik blijven maken van de licentie. Van de bibliotheek wordt verwacht dit bedrag van € 500 te verdubbelen.
Lees hier verder 

4. Stimuleringsregeling BoekStartcoach

De regeling
De Stimuleringsregeling 2021 is bedoeld voor de implementatie van de BoekStartcoach door basisbibliotheken op consultatiebureaus. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per provincie. Bibliotheken die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan, krijgen voorrang.

Het budget
Er is € 2.500 (incl. btw) per startende pilot (per consultatiebureau) beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving en voor uren van de BoekStartcoach.
Lees hier verder

5. Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school po

De regeling
De Stimuleringsregeling 2021-2022 is bedoeld om nieuwe scholen aan te sluiten bij de Bibliotheek op school, in gemeenten waar de bibliotheek met maximaal 50% van de scholen samenwerkt volgens deze aanpak. Er is budget beschikbaar voor maximaal 45 scholen die willen starten met deze aanpak.
Let op: er is dit jaar geen verdeling op basis van provincies. De eerste 45 aanvragen die aan de voorwaarden voldoen zullen worden toegekend. Per basisbibliotheek kunnen maximaal twee stimuleringsregelingen worden aangevraagd.

Het budget

  • Er is € 2.250 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving, personele kosten (leesconsulent en onderwijsspecialist) en voor het inzetten van de auteur als leesbevorderaar.
  • Daarnaast ontvangt de aanvrager per school een herkenbaar inrichtingselement voor de Bibliotheek op school.

Lees hier verder 

6. Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school vo / vmbo

De regeling
De stimuleringsregeling de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs/vmbo is een landelijke regeling van Kunst van Lezen. De regeling heeft ten doel een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheek en scholen te bevorderen en goede voorbeelden te delen op het gebied van lezen en mediawijsheid binnen het vo/vmbo.

Het budget

  • Er is € 3.000 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving (€ 500), personele ondersteuning door de bibliotheek
    (€ 2000 voor leesconsulent en onderwijsspecialist) en het inzetten van een auteur als leesbevorderaar (€ 500).
  • Daarnaast zijn de in-company training Leesbevordering in het vmbo werkt voor docenten (waarde € 1450) en het signing-pakket van de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs in natura onderdeel van de stimuleringsbijdrage.

Lees hier verder

7. VERWACHT: Stimuleringsregeling voor mbo en de Bibliotheek op school

Deze regeling is bedoeld voor de samenwerking tussen de bibliotheek en het mbo binnen de aanpak de Bibliotheek op school. Nadere informatie volgt nog!

Aanvraagtermijn voor alle regelingen

Voor Brabant, Limburg en Utrecht geldt: maak uw interesse voor deelname aan deze regelingen, voor maandag 14 juni 2021 kenbaar bij de adviseurs van BiSC en Cubiss. U kunt dit voor Brabant en Limburg doen bij: Marloes Antens (BoekStart), José Peijen (de Bibliotheek op school po) en Mirjan Albers (de Bibliotheek op school vo / vmbo / mbo). Voor Utrecht is Anja Crajé de contactpersoon voor alle regelingen.

Kunst van Lezen bepaalt vervolgens in overleg met BiSC en Cubiss welke basisbibliotheken uiteindelijk in aanmerking komen voor de verschillende stimuleringsregelingen. Cubiss en BiSC (POI’s voor Brabant, Limburg en Utrecht) zijn aanvrager van de regelingen.

Kortom: actie(programma)!