De financiële steun van de Provincie voor het werk van de POI vindt zijn basis in het BiSC meerjaren werkplan voor 2018-2020. In de komende weken is BiSC druk doende om de verschillende projecten te prioriteren en starten. Dit zal in consultatie en afstemming met de bibliotheken plaatsvinden want er is immers altijd sprake van één of meerdere eerste lijn bibliotheken als netwerkpartner in een project. Er wordt nog hard gewerkt aan de afronding van enkele projecten die doorlopen vanuit 2017. Hieronder de stand van zaken van enkele van de belangrijkste projecten. Peter van Eijk geeft u hierop desgevraagd graag een nadere toelichting.

  • Registratie en rapportage van gebruikers in het sociaal domein: Nadat met Bibliotheken AVV en IDEA een datamodel is ontwikkeld om gebruikers van educatieve activiteiten goed te kunnen registreren, ook als ze niet lid zijn, is de gewenste functionaliteit in het CRM systeem ingericht. In 2018 zal dit worden getest en zal de implementatie binnen de genoemde Bibliotheken plaatsvinden.
  • Academische informatie-vaardigheden in het voortgezet onderwijs: Inmiddels is Joyce Delpeut begonnen als projectleider namens ZOUT, dat samen met de Universiteit Utrecht, BOLAS en het Revius Lyceum in Doorn een training ontwikkelt gericht op docenten op dit gebied. Het beoogde effect is dat dit gaat bijdragen aan het beter ontwikkelen van academische informatie-vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs, te beginnen met leerlingen van de bovenbouw HAVO-VWO.
  • Deltaplan Mediawijsheid: Met Bibliotheek Utrecht en IDEA als opdrachtgever heeft The Alignment House gewerkt aan een inventarisatie en doelgroepenonderzoek op het domein Mediawijsheid. Dit zal de komende maanden nog verder worden uitgewerkt in een strategie om met partners en financiers tot een vitale alliantie te komen voor het dichten van de digitale kloof die ontstaat door de steeds verdergaande digitalisering.
  • Effectmeting: BiSC participeert in de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengsten die samen met de KB werkt aan het ontwikkelen en ondersteunen van effectmeting bij Bibliotheken. De komende maanden wordt toegewerkt naar een landelijke bijeenkomst. Daarnaast worden Bibliotheken in de provincie Utrecht ondersteund bij de implementatie hiervan. Ook in het BiSC meerjaren werkplan 2018-2020 is deze activiteit gepland.
  • Big Data: In 2017 is bij ons Jeroen Horter (Vrije Universiteit) begonnen aan zijn afstudeerscriptie waarin hij met zijn big data & machine learning-expertise onderzoek doet naar de maatschappelijke waarde van Bibliotheekuitleningen en collecties. Dit onderzoek vindt plaats met Bibliotheek Utrecht als netwerkpartner. Medio 2018 rondt hij zijn onderzoek af. De resultaten komen beschikbaar voor alle bibliotheken.

Terug naar de nieuwsbrief