Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Vacaturevoorzitter

BiSC (Bibliotheek ServiceCentrum) is een stichting met als publiek doel: bibliotheekorganisaties te ondersteunen. De missie van BiSC is het leveren van een bijdrage aan de realisatie van een vitaal en innovatief bibliotheeknetwerk, dat alle mensen in de provincie Utrecht in staat stelt om gebruik te maken van bibliotheekdiensten waarmee zij effectiever kunnen leren en participeren. BiSC voert als partnerinstelling van de provincie Utrecht de wettelijke provinciale taken uit, die vermeld staan in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. De stichting wordt op grond hiervan deels gefinancierd door provinciale subsidies. Andere baten van de stichting vloeien voort uit zakelijke ICT-diensten die BiSC levert op basis van marktconforme vergoedingen aan bibliotheekorganisaties

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • diensten aan afzonderlijke bibliotheken en aan samenwerkingsverbanden van bibliotheken te leveren;
 • het oprichten en in stand houden van een serviceorganisatie waar alle werkzaamheden van de stichting worden
  verricht;
 • als een netwerkpartner fungeren voor bibliotheekorganisaties;
 • het samenwerken met organisaties, personen en overheden die aan de verwezenlijking van de doelstelling van
  de stichting mee willen werken of deze verwezenlijking willen bevorderen; het aangaan van service level agreements met bibliotheekorganisaties.

Zie voor meer informatie over de stichting: www.biscutrecht.nl

De besturings- en toezichtfilosofie
Het bestuur van BiSC is in handen van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) ziet erop toe dat deze dit doet conform de missie van de stichting en daarbij een excellente performance levert. De RvT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid, realisatie van doelstellingen en de key performance-indicatoren. De RvT toont een voor medewerkers, directie en buitenwereld zichtbare betrokkenheid bij de organisatie. Hij doet dit onder meer door contact te zoeken met de stakeholders, op actieve wijze informatie te verzamelen en transparant te zijn naar buiten toe.
De RvT hanteert de Governance Code Cultuur als richtsnoer voor zijn handelen.
De Raad bepaalt zijn agenda en prioriteiten, in overleg met het bestuur. De RvT is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en doet aan kritische (zelf)evaluatie. De RvT bespreekt zijn functioneren jaarlijks buiten de aanwezigheid van de directie.
De RvT vergadert volgens een vastgesteld schema. De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage tot het voltooien van de missie en doelstellingen van de stichting.
De samenstelling van de RvT is zodanig dat hij zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol naar behoren kan vervullen. De Raad waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling. De aandacht gaat onder meer uit naar kennis van het culturele veld, de zakelijke aspecten van de organisatie en ondernemerschap.

 • Roy Pamboer, voorzitter
 • Pieter Aartsma, vicevoorzitter
 • Merle Akkerman
 • Maarten Stramrood
 • Maarten Divendal

Een lid van de RvT heeft bij voorkeur:

 1. bestuurlijke kwaliteiten en ruime bestuurservaring;
 2. een academisch werk- en denkniveau;
 3. kennis van en affiniteit met de overheid;
 4. interesse in het werkgebied van BiSC en de bibliotheeksector in het algemeen;
 5. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 6. het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankboord terzijde te staan;
 7. het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
 8. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 9. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 10. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur
 11. bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 12. voldoende tijd ter beschikking voor de uitoefening van taken;
 13. beschikt over de volgende persoonlijke kwaliteiten: ervaren teamplayer, kritisch en alert, die bereid is tot concessies en consensus;
 14. collegiaal met gevoel voor humor, maar ook scherp als het moet;
 15. een relevant netwerk waar eventueel gebruik van kan worden gemaakt.

Specifieke eisen aan de voorzitter
De voorzitter van de RvT:

 1. is in voldoende mate beschikbaar voor een goede vervulling van zijn taak (meer dan gewoon lid);
 2. is zich bewust van zijn specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de RvT en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit;
 3. beschikt over goede voorzittersvaardigheden, heeft integrerende, c.q. conflict oplossende kwaliteiten en vaardigheden, mede op basis van ervaringen elders;
 4. beschikt over een ‘personal fit’ met de organisatie en het bestuur (wederzijds vertrouwen en respect);
 5. draagt zorgt voor de goede gang van zaken tijdens de vergaderingen van de RvT. Hij bereidt de agenda voor met de directeur-bestuurder, leidt de vergaderingen en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming in de RvT;
 6. onderhoudt uit hoofde van zijn functie als onafhankelijk voorzitter intensief contact met de directeur- bestuurder;
 7. is als lid van de RvT-commissie Provincie samen met directeur-bestuurder de bestuurlijke gesprekspartner voor de verantwoordelijk gedeputeerde Cultuur, tijdens het periodiek overleg tussen het Provinciebestuur van Utrecht en de stichting;
 8. bevordert een zorgvuldige behandeling en besluitvorming door de RvT in situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling. Bestuur en RvT zorgen dat zij vanuit het belang van de organisatie conflicten binnen het bestuur, binnen de RvT of tussen het bestuur en de RvT onderling actief beheersen en zo snel mogelijk oplossen;
 9. is eerstverantwoordelijke voor de evaluatie van de RvT. De organisatie zorgt voor een goede ondersteuning van de voorzitter;
 10. houdt samen met een lid van de RvT 1 x per jaar een functioneringsgesprek met de directie;
 11. heeft kennis en affiniteit met publieke (overheids-)sector.