Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

ALgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BiSC

Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee onderdelen, te weten (A) algemene bepalingen die op alle dienstverlening van BiSC van toepassing zijn en (B) specifieke aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op het verlenen van bepaalde categorieën producten/diensten.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities

1.1. Aanvullende Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van Programmatuur van Derden.

1.2. Acceptatieverklaring: de schriftelijke verklaring van Opdrachtgever aan BiSC waarmee de door BiSC geleverde Producten worden aanvaard.

Acceptatietest: de test(procedure) waarmee kan worden aangetoond dat het Product of de Diensten aan de overeengekomen specificaties voldoe(t)(n).

1.3. Aflevering: het in de verpakking bezorgen van Producten op de overeengekomen plaats.

1.4. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, bestaande uit de daarin opgenomen hoofdstukken.

1.5. Apparatuur: de apparatuur die BiSC zal leveren zoals omschreven in de Overeenkomst.

1.6. Authenticatiemiddelen: de (combinatie van) gegevens en/of middelen waarmee Opdrachtgever zich bij BiSC kan authentiseren, zoals de combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord, unieke al dan niet middels hulpmiddelen gegenereerde (pin)codes, etc.

1.7. BiSC: het Bibliotheek ServiceCentrum

1.8. BiSC-tarievenlijst: de tarievenlijst van BiSC, welke periodiek wordt vastgesteld door het bestuur met een overzicht van de prijzen van door BiSC te leveren Producten en Diensten.

1.9. Derden: andere partijen niet zijnde BiSC.

1.10. Diensten: de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten die door BiSC worden geleverd.

1.11. Documentatie: de door BiSC ter zake van de Producten en Diensten verstrekte (gebruikers)handleidingen en –instructies.

1.12. Gebrek: het substantieel niet voldoen van een Product of Dienst aan de overeengekomen specificaties.

1.13. Offerte: een offerte van BiSC aan Opdrachtgever, strekkende tot het aanbieden van Producten en/of het verlenen van Diensten.

1.14. Installatie: het gebruiksklaar maken en aansluiten van de betreffende Producten en/of Diensten door BiSC al dan niet op locatie van de Opdrachtgever.

1.15. Kantooruren: Werkdagen van 08:30 tot 17:00

1.16. Opdrachtgever: de rechtspersoon (bibliotheek) die met BiSC een Overeenkomst heeft gesloten.

1.17. Ondersteuning: de tussen BiSC en de Opdrachtgever op grond van deze Algemene Voorwaarden of de in de Overeenkomst overeengekomen Dienst tot het beschikbaar stellen van een helpdesk voor gebruikersvragen en storingsmeldingen. Een en ander zoals nader omschreven in deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst.

1.18. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van Producten en/of Diensten door BiSC aan de Opdrachtgever.

1.19. Partij: de Opdrachtgever of BiSC.

1.20. Personeel: de door een Partij op grond van de Overeenkomst ter beschikking te stellen personeelsleden en/of hulp-personen, welke krachtens de Overeenkomst onder de verantwoordelijk-heid van de betreffende Partij zullen werken.

1.21. Product: de in de Overeenkomst gespecificeerde goederen die door BiSC worden verkocht, verhuurd of die in bruikleen of gebruik worden gegeven aan de Opdrachtgever, waaronder ook begrepen de Apparatuur en Programmatuur.

1.22. Programmatuur: de in de Overeenkomst gespecificeerde programmatuur, door BiSC te leveren of ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever, waaronder maatwerkprogrammatuur, standaard applicatieprogrammatuur en systeem-programmatuur met bijbehorende Documentatie, van BiSC of van Derden.

1.23. Schriftelijk: per brief, per e-mail of per fax.

1.24. Werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van erkende feestdagen te vinden op

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/school vakanties/vraag-en-antwoord/officiele-feestdagen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Hoofdstuk A. (“Algemeen”) van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij BiSC Producten en/of Diensten aan de Opdrachtgever levert. Daarnaast zijn de bepalingen uit de andere meer specifieke hoofdstukken uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing wanneer BiSC de desbetreffende relevante Producten en Diensten als in die hoofdstukken beschreven aan de Opdrachtgever levert.

2.2. In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen Hoofdstuk A (“Algemeen”) en de meer specifieke hoofdstukken, prevaleren de meer specifieke hoofdstukken. In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de meer specifieke hoofdstukken onderling, prevaleert/prevaleren de hoger geplaatste hoofdstukken.

2.3. Voor zover deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met overige documenten, geldt de volgende rangorde:

– de Overeenkomst

– bijlagen bij de Overeenkomst waaronder SLA’s Specificaties, Financieel Dossier;

– de Dienstencatalogus;

– de Algemene Voorwaarden.

Meer algemeen zal in de rangorde, los van hetgeen hier is vermeld, het meer recente stuk voor het oudere stuk gaan.

2.4. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden of Overeenkomsten – waaronder begrepen mondeling gemaakte afspraken – zijn slechts geldig indien deze door BiSC Schriftelijk zijn bevestigd.

2.5. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6. Indien in de Overeenkomst is afgesproken dat BiSC Producten en/of Diensten van derden zal (door)leveren aan Opdrachtgever, dan zal dit plaatsvinden onder toepasselijkheid van de toepasselijke Aanvullende Gebruiksvoorwaarden.

2.7. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt of anderszins ongeldig of niet toepasselijk is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de ongeldige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de ongeldige bepalingen in acht wordt genomen.

2.8. BiSC behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. BiSC publiceert de nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst op haar website. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Deze wijzigingen en aanvullingen treden in werking op de datum waarop deze op de BiSC website worden gepubliceerd. De Opdrachtgever heeft het recht binnen een maand nadat de wijziging van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst van kracht wordt haar bezwaar daartegen gemotiveerd kenbaar te maken.

3. Totstandkoming van een Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes, alsmede de door BiSC opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door BiSC worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan BiSC verstrekte gegevens waarop BiSC haar aanbieding baseert.

3.2. Tenzij anders overeengekomen of aangegeven in deze Algemene Voorwaarden komt een Overeenkomst tot stand door Schriftelijke aanvaarding van een aanbod van BiSC door Opdrachtgever dan wel door een Schriftelijke opdracht van Opdrachtgever welke door BiSC wordt bevestigd dan wel doordat BiSC met de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever aanvangt.

Tenzij anders aangegeven op een website van BiSC of in deze Algemene Voorwaarden geldt voor overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen dat die eerst tot stand komen nadat een aanvraag of bestelling van of namens de Opdrachtgever door BiSC Schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van BiSC beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. Tenzij anders overeengekomen, zal BiSC de Diensten verlenen op Werkdagen gedurende Kantooruren. Partijen kunnen afspreken dat werkzaamheden door BiSC buiten Kantooruren plaatsvinden. Partijen zullen in dat geval in goed onderling overleg de (afwijkende) werktijden vaststellen en BiSC zal afwijkende prijzen

hanteren. BiSC kan niet garanderen dat de Producten en Diensten te allen tijde zonder beperkingen, onderbrekingen, Gebreken of storingen zullen functioneren.

4.2. BiSC vervangt haar Personeel zo min mogelijk en niet dan na overleg met Opdrachtgever. Het vervangend Personeel dient qua deskundigheid en ervaring ten minste gelijkwaardig te zijn aan het oorspronkelijk door BiSC ingezette Personeel.

4.3. Opdrachtgever kan aan BiSC een schriftelijk en gemotiveerd verzoek doen tot vervanging van Personeel. BiSC zal dit verzoek in behandeling nemen en indien mogelijk aanpassingen doorvoeren, zodat partijen in goed overleg kunnen samenwerken.

4.4. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat zij voldoende Personeel ter beschikking van BiSC stelt voor de uitvoering van Overeenkomst, dat beschikt over de overeengekomen vereiste kwalificaties.

4.5. Indien de voortgang van de uitvoering van Diensten vertraging dreigt te ondervinden danwel heeft ondervonden, zal BiSC Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. BiSC zal voor zover mogelijk de oorzaak van de vertraging aangeven en de door haar voorgestelde maatregelen opnemen. Tevens zullen de consequenties zijn opgenomen.

4.6. BiSC behoudt zich het recht voor, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding aan de Opdrachtgever, in de Producten of Diensten alsook in de Documentatie en procedures, wijzigingen of verbeteringen aan te brengen die BiSC nuttig of noodzakelijk acht. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe deze verbeteringen en wijzigingen te aanvaarden, en de instructies van BiSC inzake hun implementatie op te volgen.

4.7. Indien BiSC al dan niet als onderdeel van haar werkzaamheden aan Opdrachtgever een advies geeft, wordt dit advies geacht te zijn gegeven uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Adviezen worden verleend op basis van de informatie die de Opdrachtgever verstrekt. Het staat Opdrachtgever niet vrij het advies of de gegevens daaruit ter inzage te geven of ter beschikking te stellen aan derden, tenzij (a) BiSC hiervoor uitdrukkelijk Schriftelijk toestemming heeft gegeven en (b) Opdrachtgever met de derde(n) overeenkomt dat BiSC ten aanzien van de inhoud van het advies geen verantwoordelijkheid jegens die derde(n) aanvaardt.

5. Medewerking Opdrachtgever

5.1. De Opdrachtgever zal zich als een goed huisvader opstellen bij en is verantwoordelijk voor het gebruik van de door BiSC aan de Opdrachtgever verhuurde, in bruikleen of anderszins ter beschikking gestelde Producten en Diensten. Opdrachtgever zal de Producten met de nodige zorgvuldigheid en indien van toepassing als herkenbaar eigendom van BiSC bewaren.

5.2. De Opdrachtgever zal aan BiSC op eerste daartoe strekkende verzoek alle noodzakelijke medewerking, inlichtingen en gegevens verlenen voor de uitvoering van de Overeenkomst door BiSC, waaronder tevens wordt begrepen het verlenen van toegang tot locaties van de Opdrachtgever voor het uitvoeren van Ondersteuning en het ervoor zorgdragen dat de benodigde apparatuur en programmatuur beschikbaar is. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de voornoemde locaties veilig zijn, zodat Personeel van BiSC beschermd is tegen enig nadeel.

5.3. Opdrachtgever blijft zelfstandig verantwoordelijk voor haar administratie(plichten) en de berekeningsmethoden die worden toegepast op haar administratie jegens in ieder geval maar niet beperkt tot overheidsinstellingen.

5.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan BiSC verstrekte informatie, documentatie en specificaties.

6. Wijzigingen Overeenkomst

6.1. BiSC is bereid in overleg nieuwe of aanvullende Diensten te verlenen. Op dergelijke Diensten zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in de Overeenkomst. Partijen zijn gerechtigd wijzigingen of aanvullingen voor te stellen ten aanzien van de Overeenkomst. Opdrachtgever dient deze Schriftelijk aan BiSC kenbaar te maken. BiSC zal indien mogelijk als reactie hierop een (gewijzigde) prijsopgave bij Opdrachtgever aanleveren. Na goedkeuring van die prijsopgave door Opdrachtgever zal BiSC de gewijzigde werkzaamheden uitvoeren. Uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden kan invloed hebben op het eerder overeengekomen tijdstip van levering.

6.2. Indien voortgezette uitvoering van een ongewijzigde Overeenkomst leidt tot onevenredig nadelige consequenties voor BiSC en/of Opdrachtgever, is BiSC gerechtigd de Overeenkomst te wijzigen.

7. Acceptatie

7.1. Opdrachtgever wordt geacht de Producten in ontvangst te hebben genomen en te hebben geaccepteerd na uitvoering van een Acceptatietest en ondertekening van een Acceptatieverklaring, danwel – bij het afzien van een Acceptatietest, bij ondertekening van de verklaring van Aflevering.

7.2. De Opdrachtgever dient reclames inzake gebreken van de afgeleverde Producten en/of Diensten met bekwame spoed maar in ieder geval binnen tien (10) Werkdagen na Aflevering Schriftelijk aan BiSC mede te delen. Reclames inzake bij Aflevering zichtbare gebreken dienen direct bij Aflevering door Opdrachtgever te worden gemeld. Na verstrijken van deze termijn zal BiSC reclames niet meer in behandeling nemen, evenals wanneer Opdrachtgever de Producten en/of Diensten reeds in gebruik heeft genomen en/of heeft bewerkt of verwerkt.

7.3. Retourzending van Producten vindt plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.4. Geringe en in de markt gebruikelijk geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking en dergelijke leveren geen grond op voor reclame.

7.5. Tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, geldt het hierna volgende. Bij de oplevering van iedere (deel)levering van de Producten zal een Acceptatietest worden uitgevoerd. De Acceptatietesten zullen door Opdrachtgever worden uitgevoerd. De aard, omvang en duur van de Acceptatietest zal door Partijen nader worden uitgewerkt

7.6. Steeds direct nadat een Acceptatietest heeft plaatsgevonden, wordt door Partijen een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend. In dit proces-verbaal zal worden vastgelegd of de Producten Gebreken vertonen en voorts welke (delen van de) Producten door Opdrachtgever is (zijn) goedgekeurd, dan wel afgekeurd. BiSC zal zo goed als mogelijk de geconstateerde Gebreken herstellen, waarna een proces-verbaal van goedkeuring zal worden ondertekend.

7.7. Kleine Gebreken, die niet in de weg staan aan normaal gebruik van (het betreffende onderdeel van) de Producten, kunnen geen grond vormen voor niet-Acceptatie. Acceptatie wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden indien er geen Acceptatietest heeft plaatsgevonden en Opdrachtgever de Producten voor productieve doeleinden in gebruik heeft genomen binnen haar organisatie.

7.8. Tenzij partijen daarvoor specifiek een Acceptatieregeling zijn overeengekomen, heeft te gelden dat de geleverde Diensten

als geaccepteerd worden beschouwd zodra de Diensten zijn verricht.

8. Garantie

8.1. BiSC verplicht zich tot het met zorg verrichten van de aan haar verstrekte opdracht.

8.2. Opdrachtgever erkent dat de ongestoorde werking van de Producten en Diensten afhankelijk is van diensten van derde partijen en externe (fysieke) factoren zoals interne en externe netwerken. Op de werking daarvan kan BiSC geen garanties verstrekken.

8.3. Eventuele Gebreken en storingen die optreden gedurende een periode van 3 maanden na eerste Aflevering van een Product van BiSC, zullen kosteloos en naar beste vermogen door BiSC worden hersteld respectievelijk opgelost. Deze garantie geldt slechts voor een specifiek Product, indien Opdrachtgever ten aanzien van dit Product aan al haar verplichtingen jegens BiSC heeft voldaan.

8.4. Indien sprake is geweest van herstel van een eventueel Gebrek of een eventuele storing en datzelfde Gebrek of diezelfde storing doet zich gedurende een periode van 3 maanden na die reparatie opnieuw voor, dan zal BiSC dat Gebrek of die storing (nog) eenmaal kosteloos naar beste vermogen trachten te herstellen respectievelijk trachten op te lossen.

8.5. Wanneer sprake is van een toeleverancier, zal/zullen door BiSC verstrekte garantie(s) in geen geval verder strekken dan de garanties aan BiSC van haar toeleverancier.

8.6. Indien een Gebrek of storing naar het uitsluitende oordeel van BiSC het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of buitengewoon gebruik danwel normale slijtage van het Product door de Opdrachtgever of een derde en/of het gevolg is van een ongeval of normale slijtage en/of van andere niet aan BiSC toe te rekenen oorzaken, dan maakt de Opdrachtgever geen aanspraak op kosteloos herstel of reparatie.

8.7. Slechts de oorspronkelijk Opdrachtgever (ten tijde van sluiten van de Overeenkomst) kan een beroep doen op eventuele garantie.

8.8. Alle door BiSC uitgevoerde reparatie- en herstelwerkzaamheden – ongeacht of deze kosteloos of betaald worden uitgevoerd – worden naar beste vermogen verricht. BiSC kan echter niet garanderen dat een Gebrek of storing in alle gevallen daadwerkelijk zal of zal kunnen worden opgelost.

8.9. Indien conform de Overeenkomst producten worden geleverd door derden, dan strekt de garantie van BiSC niet verder dan de garanties die deze derde heeft afgegeven ter zake de Producten.

9. Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging

9.1. De (initiële) looptijd van de Overeenkomst is bepaald in de Overeenkomst. Wanneer daarin geen looptijd is bepaald, en de Overeenkomst niet door volbrenging eindigt, heeft de Overeenkomst een looptijd van één jaar.

9.2. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de duur van de Overeenkomst na afloop van de initiële looptijd automatisch verlengd met telkens één jaar, tenzij de Overeenkomst tijdig en rechtsgeldig is opgezegd.

9.3. Opzegging geschiedt Schriftelijk en alleen tegen het einde van de (verlengde) looptijd van de Overeenkomst en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes (6) maanden, dit alles tenzij anders vermeld in de Overeenkomst. Voortijdige en tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst voor Diensten is niet mogelijk.

9.4. Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst (die naar zijn aard niet reeds geëindigd is) zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke

ingang geheel of gedeeltelijk Schriftelijk op te zeggen indien:

ten aanzien van de andere partij al dan niet voorlopig surseance van betaling of de schuldsanerings-regeling wordt aangevraagd of verleend;
ten aanzien van de andere partij faillissement dreigt te worden aangevraagd of wordt aangevraagd of de andere partij failliet wordt verklaard;
op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de andere partij beslag wordt of is gelegd;
indien de onderneming van de andere partij of een aanmerkelijk deel daarvan wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
10. Wijziging gegevens en verhuizingen Opdrachtgever

10.1. De Opdrachtgever dient wijzigingen in administratieve gegevens (zoals bankrekeningnummer, contactpersoon, e.d.) minimaal 60 dagen voorafgaand aan de ingang van die wijziging Schriftelijk aan BiSC door te geven.

10.2. De Opdrachtgever dient een voorgenomen verhuizing van een Dienst en/of een verplaatsing van door BiSC in gebruik gegeven Producten, minimaal 60 dagen voorafgaand daaraan Schriftelijk aan BiSC door te geven. Indien blijkt dat de met BiSC overeengekomen Diensten niet leverbaar zijn op het nieuwe adres, zal gezocht worden naar een passende oplossing. Indien geen passende oplossing gevonden kan worden, zal de Overeenkomst met betrekking tot de betreffende Dienst in dat geval worden beëindigd door middel van opzegging tegen de datum van verhuizing. BiSC is in dat geval niet schadeplichtig. De Opdrachtgever blijft eventueel nog niet betaalde vorderingen verschuldigd.

11. Vergoedingen en betaling

11.1. De door de Opdrachtgever aan BiSC verschuldigde vergoedingen voor de te leveren Producten en Diensten staan vermeld in de Offerte of de daarbij gevoegde BiSC-tarievenlijst. Alle prijzen en vergoedingen zijn vermeld exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde vergoedingen. De totale prijs, inclusief winst, rechten en belastingen, staat vermeld in de Overeenkomst. Deze prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.

11.2. Tenzij anders is overeengekomen, is Installatie niet bij de vermelde prijzen inbegrepen. Op verzoek van Opdrachtgever kan BiSC Installatie verzorgen, tegen de geldende tarieven.

11.3. Betalingen van de Opdrachtgever aan BiSC zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de langst openstaande vordering, ook indien de Opdrachtgever bij betaling anders vermeldt.

11.4. BiSC behoudt zich het recht voor haar tarieven en vergoedingen jaarlijks per 1 januari te wijzigen overeenkomstig het CBS-consumenten prijsindexcijfer totale bestedingen (2006 = 100) van januari van het voorgaande jaar. Daarnaast heeft BiSC te allen tijde het recht aantoonbare prijsstijgingen van leveranciers van BiSC aan de Opdrachtgever door te berekenen. De prijzen kunnen overigens niet door BiSC worden herzien, tenzij een wijziging van de BISC-tarievenlijst een wijziging van de prijs met zich brengt.

11.5. Tenzij anders overeengekomen is de door Opdrachtgever aan BiSC te betalen vergoeding niet afhankelijk van de uitkomst van de door BiSC verrichtte werkzaamheden. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met

enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op BiSC.

11.6. Vergoedingen ter zake maatwerk-opleidingen door BiSC dienen vooruit te worden betaald door Opdrachtgever. Overige betaalmoment zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Indien met de Opdrachtgever betaling achteraf per factuur wordt overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen na de factuurdatum.

11.7. Facturen worden door BiSC aan Opdrachtgever toegezonden naar het in de Overeenkomst vermelde factuuradres onder vermelding van opdrachtnummer en datum. Tevens bevat de factuur een beschrijving van de verrichtte Diensten en/of de Afgeleverde Producten en/of specificatie van gemaakte uren en gebruikte materialen.

11.8. Eventuele bezwaren tegen facturen zal Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na datum van de betreffende factuur aan BiSC melden.

12. Tijdelijke buitengebruikstelling dienstverlening

12.1. BiSC behoudt zich het recht voor om te allen tijde de levering van de Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen wanneer BiSC of derden die zijn betrokken bij het verlenen van Diensten of het verkopen, verhuren of in bruikleen of gebruik geven van Producten dit noodzakelijk acht omwille van de veiligheid en integriteit van de betreffende dienstverlening, het doen van noodzakelijk (preventief) onderhoud, het herstel van Gebreken, en het verhelpen van storingen of aanpassing en verbetering van de computersystemen van BiSC. BiSC zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten Kantooruren om laten plaatsvinden en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstellingsbeslissing. BiSC zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

13. Aansprakelijkheid

13.1. De totale aansprakelijkheid van BiSC voor schade die de Opdrachtgever lijdt doordat BiSC of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van een Overeenkomst of uit welke andere hoofde ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van BiSC in een voorkomend geval uitkeert, danwel – bij gebreke van dekking door de verzekering – tot de in Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien sprake is van een Overeenkomst met een looptijd langer dan twaalf (12) maanden, is voornoemde vergoeding beperkt tot maximaal het bedrag dat over de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade door BiSC is gefactureerd en is ontvangen. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedragen dan € 50.000,- (vijftigduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die de Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van BiSC aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Opdrachtgever wordt ontbonden;

b. redelijke kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samen-hangende voorzieningen doordat BiSC op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de

omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

13.2. Aansprakelijkheid van BiSC voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Opdrachtgever, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1 van dit artikel.

13.3. De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel zijn niet van toepassing in geval de schade van de Opdrachtgever veroorzaakt is als gevolg van opzet of grove schuld van BiSC.

13.4. De aansprakelijkheid van BiSC wegens een toerekenbare tekortkoming van BiSC ontstaat slechts indien de Opdrachtgever BiSC onverwijld per brief in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de betreffende tekortkoming wordt gesteld en BiSC ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BiSC adequaat kan reageren.

13.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na het ontstaan daarvan bij BiSC meldt.

13.6. BiSC is niet aansprakelijk voor schade danwel gehouden tot nakoming indien enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins door BiSC het gevolg is van vertragingen en/of fouten bij het leggen van telecommunicatie-verbindingen door derden.

13.7. BiSC zal op verzoek van Opdrachtgever inzage verlenen in haar geldende verzekeringspolis.

14. Overmacht

14.1. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet, is BiSC niet aansprakelijk voor enige schade, noch gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien de schade het gevolg is van, of indien BiSC gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt in dit licht onder meer verstaan: stroomstoring, uitval van internet- en/of andere telecommunicatieverbindingen, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatienetwerken of in apparatuur of software van BiSC of door BiSC ingeschakelde derden, computervirussen, een al dan niet toerekenbare tekortkoming van door BiSC ingeschakelde derden of leveranciers, boycotacties, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, uitval van machines, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid of overheidsorgaan, maatregelen van een toezichthoudende instantie, alsmede alle andere omstandigheden die buiten de macht van BiSC liggen.

14.2. BiSC zal van een geval van overmacht zoveel, waar mogelijk gedocumenteerd, melding doen aan Opdrachtgever.

14.3. Indien de periode van overmacht langer dan één maand duurt, of met zekerheid ten minste zo lang zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door middel van opzegging, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij. Als zich een situatie van overmacht voordoet, zal de betrokken Partij daarvan onder overlegging van de nodige bewijsstukken Schriftelijk aan de andere Partij onmiddellijk mededeling doen.

15. Intellectuele eigendom; gebruiksrecht Producten en Diensten

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Producten, Diensten, Documentatie en de (inhoud van de) website(s) van BiSC berusten uitsluitend bij BiSC of haar leveranciers. De Opdrachtgever erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.

15.2. De Opdrachtgever verkrijgt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door BiSC geleverde software uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, tenzij anders is overeengekomen. Dit gebruiksrecht is in het geval van levering van Diensten en verhuur of andere terbeschikkingstelling van Producten beperkt voor de duur van de Overeenkomst.

15.3. Tenzij anderszins is overeengekomen mag de Opdrachtgever de ter beschikking gestelde Producten en Diensten uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken voor het daarmee beoogde gebruik en zal de Producten niet bezwaren. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de Opdrachtgever zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van BiSC, in publicaties of reclame-uitingen geen melding maken van het bestaan van een relatie met BiSC noch de (merk)naam of het logo/beeldmerk van BiSC gebruiken.

15.4. BiSC vrijwaart de Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op de bewering dat door BiSC geleverde Producten en/of Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever (a) BiSC onverwijld Schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan BiSC. De Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan BiSC verlenen om zich, indien nodig in naam van de Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Opdrachtgever in Producten of Diensten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

15.5. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de door BiSC geleverde Producten en/of Diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom, of indien naar het oordeel van BiSC een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal BiSC zo mogelijk zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige Producten, ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de Opdrachtgever. Indien BiSC naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal BiSC het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. BiSC zal haar keuze in dit kader niet maken dan na overleg met de Opdrachtgever.

15.6. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwarings-verplichting van BiSC wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten.

15.7. Indien BiSC Producten, Diensten, Documentatie en/of websites aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, welke zij doorlevert van/voor derde leveranciers, geldt ter vervanging van al hetgeen is bepaald in dit artikel 14 datgene wat is

opgenomen in de Aanvullende Gebruiksvoorwaarde van de relevante derde(n).

16. Geheimhouding

16.1. Partijen verplichten zich tot algehele geheimhouding van alle informatie waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard is. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan alle gegevens van BiSC of door BiSC ingeschakelde of aangewezen derden, waaronder financiële gegevens, die op grond van de uitvoering van de Overeenkomst bij Opdrachtgever bekend worden, de software en alle gegevens die BiSC aan de Opdrachtgever heeft verstrekt in het kader van het gebruik van de Producten en/of Diensten (zoals Authenticatiemiddelen, informatie over beveiliging, etc.). Partijen zullen redelijke aanwijzingen van de andere Partij voor het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.

16.2. Opdrachtgever zal met zijn personeelsleden en/of voor haar werkzame derden, die feitelijk toegang kunnen verkrijgen tot de in het artikellid hiervoor bedoelde gegevens, dezelfde geheimhoudingsplicht overeenkomen en staat jegens BiSC in voor de nakoming daarvan door haar personeelsleden en/of derden.

17. Privacy/verwerking persoonsgegevens

17.1. BiSC verwerkt Persoonsgegevens van de Opdrachtgever voor het nemen van precontractuele maatregelen, het uitvoeren van de Overeenkomst, het (doen) ondernemen van marketingactiviteiten, alsmede voor andere doeleinden als vermeld in de privacy statement.

17.2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen tevens persoonsgegevens van derden (bijvoorbeeld klanten van de Opdrachtgever) worden verwerkt. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever in dat kader als verantwoordelijke moet worden aangemerkt en BiSC als bewerker. De Opdrachtgever verleent hierbij aan BiSC de opdracht om die persoonsgegevens namens de Opdrachtgever te verwerken ter uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever staat er jegens BiSC voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De Opdrachtgever vrijwaart BiSC tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevensverwerkingen.

17.3. BiSC zal alle persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Zij zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. BiSC zal de gegevens voorts strikt geheimhouden en alleen laten verwerken door Personeelsleden die ook tot geheimhouding gehouden zijn.

17.4. Indien er zich bij BiSC een inbreuk op de beveiligingsmaatregelen voordoet als bedoeld in artikel 34a lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens, dan zal zij Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren. De verantwoordelijkheid voor het nemen van vervolgstappen, zoals het doen van een melding, ligt bij de Opdrachtgever, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. BiSC zal in voorkomend geval alle noodzakelijke medewerking verlenen teneinde de Opdrachtgever in staat te stellen aan de wettelijke verplichtingen die uit een dergelijke inbreuk voortvloeien te kunnen voldoen. De kosten voor deze werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever aantoont dat die kosten verband houden met een toerekenbare tekortkoming van BiSC.

17.5. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan BiSC bekendgemaakte gegevens. De Opdrachtgever zal BiSC onmiddellijk informeren als de door de Opdrachtgever aan BiSC bekend gemaakte gegevens wijzigen.

17.6. BiSC heeft het recht de gegevens over de Opdrachtgever en zijn gebruik van Producten of Diensten, welke gegevens BiSC van de Opdrachtgever heeft ontvangen en/of die BiSC zelf heeft verzameld of samengesteld, te verstrekken aan derden die direct of indirect zijn betrokken bij deze Producten of Diensten, voor zover dat voor de betreffende dienstverlening noodzakelijk is.

18. Overige algemene bepalingen

18.1. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Partijen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een derde worden overgedragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd, aan dergelijke toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

18.3. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst, zullen Partijen allereerst trachten langs een minnelijke weg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is gebleken, worden geschillen uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

B SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN

B.I. VERKOOP EN VERHUUR VAN PRODUCTEN

19. Toepasselijkheid

19.1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing indien en voor zover tussen de Opdrachtgever en BiSC is overeengekomen dat BiSC de Producten aan de Opdrachtgever verkoopt of verhuurt.

20. Koop en verkoop, eigendomsvoorbehoud

20.1. Voor zover in de Overeenkomst is overeengekomen dat BiSC aan Opdrachtgever Producten verkoopt, verkoopt en levert BiSC deze Producten aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever draagt het risico van selectie van de gekochte Producten.

20.2. Tot de algehele voldoening van de door Opdrachtgever aan BiSC voor de verkoop en levering van de Producten verschuldigde betaling, inclusief rente en kosten en overige bijkomende vergoedingen, behoudt BiSC de eigendom van alle door haar verkochte Producten.

21. Aflevering van Producten

21.1. Het transport en de verzending van de Producten naar de Opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van BiSC, tenzij dit transport een spoedlevering of een levering buiten Kantooruren betreft of door of namens de Opdrachtgever wordt verzorgd. In deze gevallen geschiedt het transport voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt Aflevering DDP (Delivered Duty Paid) conform INcoterms 2000 en in Nederland. Als bewijs van Aflevering, verstrekt BiSC een verklaring van Aflevering, welke Opdrachtgever desgevraagd zal tekenen.

21.2. Het risico op beschadiging, diefstal, vernietiging e.d. met betrekking tot de Producten gaat over op de Opdrachtgever bij het in ontvangst nemen van de Producten.

21.3. BiSC behoudt zich het recht voor opdrachten tot het leveren van Producten en/of Diensten in gedeelten uit te voeren en deze gedeeltelijke leveringen in rekening te brengen.

22. Huur en verhuur en verplichtingen van de Opdrachtgever

22.1. Voor zover in de Overeenkomst is overeengekomen dat BiSC aan de Opdrachtgever Producten verhuurt, stelt BiSC deze Producten (en de daarbij behorende Documentatie) tegen de in de Overeenkomst vermelde huurprijs en voor de in de Overeenkomst vermelde duur aan de Opdrachtgever ten titel van huur ter beschikking.

22.2. Tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst is in de verhuur (en in de huurprijs) niet inbegrepen de terbeschikkingstelling van gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de Producten. Tot de gebruiks- en verbruiksartikelen worden onder meer gerekend batterijen, stempels, inktcartridges, tonerartikelen, kabels, print- en bonnenrollen en accessoires.

22.3. De Opdrachtgever dient zich als een goed huurder te gedragen en is verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten. De Opdrachtgever zal de Producten met zorg behandelen, niet beschadigen en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het betreffende Product uit hoofde van de Overeenkomst bestemd is. Bij beschadiging van het Product is de Opdrachtgever verplicht de des-betreffende schade te vergoeden aan BiSC. De Opdrachtgever is verplicht zich adequaat te verzekeren voor alle risico’s die voortvloeien uit haar positie als huurder jegens BiSC.

22.4. De Opdrachtgever zal alle door BiSC kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen met betrekking tot de gehuurde Producten, zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, de Documentatie en zoals van tijd tot tijd door BiSC (op haar website, via Schriftelijke berichtgeving of anderszins) meegedeelde instructies in acht nemen en uitvoeren. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Producten aan te passen, uit te breiden of te koppelen aan niet goedgekeurde of anderszins niet (wettelijk) gecertificeerde apparatuur.

22.5. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de gehuurde Producten geen bestanddeel worden van een andere zaak of zodanig met een andere zaak worden verbonden dat natrekking, vermenging of zaaksvorming kan plaatsvinden. De Opdrachtgever garandeert dat als de gehuurde Producten desondanks toch bestanddeel worden van een andere zaak of sprake is van natrekking, vermenging of zaaksvorming, de Opdrachtgever noch een derde enig aan hem toekomend recht zal uitoefenen jegens BiSC aan wie de apparatuur oorspronkelijk toebehoort. Indien een derde een dergelijk recht toch uitoefent, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade van BiSC.

22.6. De Opdrachtgever is verplicht de gehuurde Producten uitsluitend voor zijn eigen organisatie of bedrijf te gebruiken. Gebruik door of ten behoeve van derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van BiSC. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde Product te onderverhuren of in gebruik te geven aan enige derde zonder Schriftelijke toestemming van BiSC.

22.7. De Opdrachtgever zal de gehuurde Producten bij het einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat aan BiSC teruggeven.

23. Vervanging van Producten

23.1. BiSC is gerechtigd om verhuurde Producten op ieder moment te vervangen door Producten die qua technische functionaliteit ten minste gelijkwaardig zijn aan het te vervangen Product. De Opdrachtgever zal daarbij zijn medewerking verlenen aan BiSC. De kosten voor een dergelijke vervanging komen voor rekening van BiSC. De door de Opdrachtgever aan BiSC verschuldigde huurprijs zal gedurende de op dat moment nog resterende looptijd van de Overeenkomst ongewijzigd blijven. BiSC is gerechtigd bij vervanging van apparatuur de huurprijs met ingang van de verlenging van de looptijd te wijzigen.

24. Beslag op Producten

24.1. De Opdrachtgever zal BiSC onmiddellijk Schriftelijk in kennis stellen van een eventueel (faillissement)beslag op de verhuurde Producten, onder gedetailleerde opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. De Opdrachtgever zal de beslagleggende deurwaarder onmiddellijk informeren over en een volledige inzage geven in de Overeenkomst (huurovereenkomst). De Opdrachtgever is jegens BiSC aansprakelijk voor alle kosten en schade in verband met een beslag op de verhuurde Producten.

B.II. INSTALLATIE

25. Toepasselijkheid

25.1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn (eveneens) van toepassing op de Installatie van de Producten en Diensten door BiSC.

26. Installatiewerkzaamheden

26.1. Installatie door BiSC omvat uitsluitend de werkzaamheden zoals deze in de Overeenkomst ter zake van het specifieke Product of Dienst zijn gespecificeerd. BiSC spant zich in de Installatie te laten plaatsvinden ten tijde van de (Af)levering van de betreffende Producten en Diensten.

26.2. Tenzij anders overeengekomen, worden de kosten voor Installatie afzonderlijk aan Opdrachtgever gefactureerd.

27. Eisen installatieomgeving

27.1. De Opdrachtgever garandeert dat de omgeving waarin het Product of de Dienst moet worden geïnstalleerd op het moment van Installatie voldoet aan de eisen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, de Documentatie of andere Schriftelijke instructies van BiSC.

27.2. Indien de installatieomgeving niet voldoet aan de door BiSC vooraf gestelde eisen en/of indien de Opdrachtgever BiSC geen toegang verschaft aan BiSC (of door haar ingeschakelde derden) tot de desbetreffende omgeving, is BiSC gerechtigd de Installatie uit te stellen en komen de door BiSC reeds gemaakte en eventueel nog te maken kosten om de Installatie te voltooien volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

27.3. In aanvulling op artikel 5.2 zal de Opdrachtgever BiSC op de plaats van Installatie toelaten. BiSC staat ervoor in dat haar personeel en de personen van wie zij zich bedient bij de uitvoering van de Installatie zich onderwerpen aan alle redelijke huisregels van de Opdrachtgever.

27.4. Indien partijen overeenkomen dat Opdrachtgever aan BiSC in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze allen voldoen aan de specificaties die BiSC schriftelijk aan Opdrachtgever heeft verstrekt.

B.III. ONDERSTEUNING

28. Toepasselijkheid

28.1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn (eveneens) van toepassing indien en voor

zover BiSC (en/of een derde namens haar) Ondersteuning voor de Producten en/of de Diensten voor de Opdrachtgever verleent.

29. Gebruikersvragen en storingen

29.1. Tenzij anders is overeengekomen stelt BiSC ter ondersteuning van de Opdrachtgever bij het gebruik van haar Producten en Diensten Personeel ter beschikking voor de beantwoording van gebruiksvragen en voor het in ontvangst nemen en oplossen van eventuele storingsmeldingen. De kosten voor het gebruik van de ondersteuning zijn vermeld in de Offerte en/of de Overeenkomst. Het overeengekomen bedrag betreft altijd een basisquotum voor gebruikersvragen, wanneer Opdrachtgever meer tijd vraagt of meer vragen stelt dan daarin voorzien, zal BiSC aanvullende kosten in rekening brengen.

29.2. BiSC spant zich in om eventuele vragen over het gebruik van de Producten en Diensten adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden en om eventuele Gebreken en storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen. BiSC kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden, noch enige garantie geven dat iedere storing zal worden verholpen. Eventueel vermelde of toegezegde oplos- of responstijden zijn louter indicatief.

29.3. Het herstel van schade, Gebreken of storingen veroorzaakt door enig handelen van Opdrachtgever of een derde, of die een gevolg zijn van molest, natuurrampen, blikseminslag, wateroverlast, stroom-storingen, het niet naleven door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Documentatie, het niet voldoen aan de eisen die aan de installatieomgeving worden gesteld, het gebruik van verbruiksmaterialen die niet aan de door BiSC verstrekte specificaties voldoen, het gebruik van niet-gecertificeerde netwerken voor datacommunicatie en dergelijke, valt niet onder Ondersteuning en wordt separaat in rekening gebracht.

30. Verplichtingen Opdrachtgever

30.1. Opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen aan de handelingen die noodzakelijk zijn om het gemelde probleem te verhelpen. Hieruit voortvloeiende eventuele kosten van de Opdrachtgever of derden worden niet door BiSC vergoed.

30.2. In aanvulling op artikel 5.2 zal de Opdrachtgever BiSC voldoende gelegenheid geven verbeteringen aan de Apparatuur aan te brengen of herstel- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren die naar het oordeel van BiSC nodig of gewenst zijn. Tijdens herstel stelt de Opdrachtgever de betreffende Apparatuur ter beschikking aan BiSC. De Opdrachtgever verschaft BiSC (of een door haar ingeschakelde derde) desgewenst toegang tot haar locatie om een storing of Gebrek te kunnen verhelpen.

31. Kosten

31.1. Tenzij anders is overeengekomen is de Opdrachtgever voor alle Ondersteuning een vergoeding verschuldigd zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien niets is overeengekomen, geschieden Ondersteuningswerkzaamheden op basis van nacalculatie tegen de op dat moment geldende tarieven van BiSC conform de BiSC-tarievenlijst. BiSC is gerechtigd voor Ondersteuning buiten Kantooruren hogere tarieven te rekenen.

31.2. Indien de Ondersteuning op locatie geschiedt, is de Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen servicekosten verschuldigd conform de op dat moment daarvoor geldende tarieven van BiSC.

B.IV. DIENSTVERLENING OP AFSTAND

32. Toepasselijkheid

32.1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn (eveneens) van toepassing indien en voor zover tussen Opdrachtgever en BiSC is overeengekomen dat BiSC (en/of een derde namens haar) dienstverlening verzorgt waarbij software en/of data op afstand via systemen BiSC en/of een derde aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en/of waarbij data ten behoeve van Opdrachtgever door BiSC op haar systemen worden verwerkt (hierna: ‘de Dienst’).

33. Dienstverlening

33.1. Opdrachtgever realiseert zich dat (de beschikbaarheid van) de Dienst afhankelijk is van de beschikbaarheid en het correct functioneren van telecommunicatieverbindingen en IT-systemen van derden waarop BiSC geen invloed heeft, noch kan hebben. BiSC zal zich inspannen een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de Dienst te realiseren, maar kan niet garanderen dat de desbetreffende Dienst(en) voortdurend of zonder onderbrekingen beschikbaar is (zijn).

33.2. BiSC kan wijzigingen aanbrengen in de Dienst. BiSC zal de Opdrachtgever tijdig informeren over dergelijke wijzigingen.

33.3. BiSC is gerechtigd de Dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik te stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. BiSC streeft er naar dit zo veel mogelijk buiten kantoortijden te doen.

34. Gegevens en administratie

34.1. Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gegevens die Opdrachtgever middels de Dienst door BiSC laat verwerken.

34.2. De dienstverlening van BiSC is uitdrukkelijk geen vervanging voor de administratieverplichting(en) die op Opdrachtgever rusten.

34.3. BiSC is niet gehouden een back-up van de gegevens te maken, tenzij daarover in de Overeenkomst nadere afspraken zijn gemaakt.

34.4. BiSC is gerechtigd om gegevens van haar systemen te verwijderen indien (het vermoeden bestaat dat) deze gegevens in strijd met de wet en/of rechten van derden worden verwerkt.

35. Onderhoud en service

35.1. BiSC staat er niet voor in dat de Dienst foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. BiSC zal zich ervoor inspannen eventuele Gebreken of fouten zo snel mogelijk te herstellen.

35.2. Op De Dienst zijn de bepalingen van Hoofdstuk B.III eveneens van toepassing.

B.V. ICT- PRODUCTEN EN -DIENSTEN

36. Toepasselijkheid

36.1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing indien en voor zover BiSC aan de Opdrachtgever ICT-Diensten verleent of ICT-Producten levert.

37. Dienstverlening door BiSC

37.1. Indien in de Overeenkomst is vastgelegd dat de uitvoering daarvan op iteratieve wijze plaatsvindt, zal BiSC slechts met de uitvoering van een volgende fase starten, indien de resultaten van de daaraan voorafgaande fase(n) door Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Indien Opdrachtgever zich op het standpunt stelt dat met een volgende fase dient te worden aangevangen zonder dat voorgaande fase(n) is/zijn geaccepteerd, zal BiSC daaraan haar medewerking verlenen met dien verstande dat de uitvoering van de gehele werkzaamheden alsdan geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

38. Programmatuur

38.1. Opdrachtgever kan aan de garantiebepalingen in deze Algemene Voorwaarden geen aanspraken ontlenen indien Opdrachtgever zelfstandig in de door BiSC geleverde dan wel ter beschikking gestelde Programmatuur wijzigingen heeft aangebracht en BiSC aannemelijk maakt dat die wijzigingen de oorzaak zijn van een storing. Hetzelfde geldt indien Opdrachtgever de Programmatuur zonder instemming van BiSC laat wijzigen door (een) derde(n).

38.2. BiSC zal nieuwe versies van de Programmatuur ter beschikking stellen. BiSC behoudt zich het recht voor om voor het ter beschikking stellen van nieuwe versies kosten in rekening te brengen.

38.3. BiSC is gerechtigd, waar mogelijk, de betreffende vernieuwde Programmatuur automatisch te (doen) installeren op de Producten. Eén jaar na het beschikbaar stellen van een nieuwe versie is BiSC niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele Gebreken in de oude versie en tot het verlenen van Ondersteuning met betrekking tot een oude versie.