Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Rondetafelbijeenkomst Nationale Innovatieagenda

Geplaatst: 23 februari 2016

Rondetafelbijeenkomst Nationale Innovatieagenda

Geplaatst: 23 februari 2016

Woensdag 17 februari was de vierde en laatste bijeenkomst die de Koninklijke Bibliotheek (KB) organiseerde om te komen tot een nationale strategische innovatieagenda voor het openbare bibliotheekstelsel. Ruim 70 deelnemers uit de sector kwamen in Utrecht bijeen om input te leveren voor deze agenda, onder wie bibliotheekdirecteuren, wethouders, provincieambtenaren en vertegenwoordigers uit het landelijke netwerk. BiSC was betrokken bij de voorbereiding van de bijeenkomst en uiteraard ook aanwezig.

Na het welkom van Jos Debeij (KB), hield gedeputeerde voor de provincie Utrecht, Mariëtte Pennarts, een betoog waarin zij het belang van de bibliotheek voor de kennis- en informatiesamenleving benadrukte. Ze gaf aan dat de provincie samen met BiSC en de bibliotheken inzet op innovatie. Als een van de uitdagingen voor de komende jaren in de provincie Utrecht noemde Pennarts het gezamenlijke provinciale stelsel en hoe dat in stand te houden nu gemeenten steeds meer bezuinigen op subsidies voor de bibliotheken. Ze brak verder een lans voor meer samenwerking tussen de drie lagen in het landelijke bibliotheekstelsel.

“Bibliotheek is voor iedereen”
Erika Spil, wethouder in de gemeente De Ronde Venen, benadrukte in haar presentatie het sterke merk van de bibliotheek. De kracht zit volgens Spil in het feit dat bibliotheken voor iedereen toegankelijk zijn. “De bibliotheek is voor iedereen. In de zorg hebben we 18.000 codes om mensen in hokjes te zetten. In de bibliotheek zijn er geen codes”, aldus Spil. Juist de functie, waarbij verschillende mensen elkaar binnen de bibliotheek ontmoeten is volgens haar belangrijk voor gemeenten. De onderliggende logistieke structuur die er nu al is tussen bibliotheken, ziet Spil als een belangrijke basisvoorziening waarop bibliotheken verder kunnen bouwen.

Vijf innovatiethema’s
Na de lezingen gingen de deelnemers zelf aan de slag. Allereerst was er een brainstorm over de inhoud van de innovatieagenda. De organisatoren hadden hiervoor vijf innovatiethema’s benoemd die in verschillende plannen uit de sector naar voren kwamen als prioriteit voor de komende jaren. De volgende vijf thema’s waren benoemd: ondersteunen onderwijs, bestrijden laaggeletterheid, bevorderen ICT-geletterdheid, vervullen van een maatschappelijke rol en het effectief en efficiënt organiseren. Vervolgens brainstormden deelnemers over de vraag op welke wijze de netwerkpartners zouden moeten samenwerken om resultaten te boeken op de verschillende thema’s. Daarbij benoemden ze ook wie welke rol zou moeten vervullen.

Vervolg
Naar aanleiding van de bijeenkomst maken de organisatoren een verslag en komen zij met een plan voor het vervolg. Uiteraard houden wij u hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte.

Fotobijschrift: Erika Spil, wethouder in de gemeente De Ronde Venen, benadrukte het sterke merk van de bibliotheek.