Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2019

2019
Het jaar van scenario’s verkennen, doelen stellen en investeren

2019 stond bij BiSC in het teken van investeren in de toekomst van de organisatie. Dit is gedaan op grond van een scenarioverkenning en een daaraan gekoppeld meerjarenbeleidsplan 2019-2023. Uit de scenarioverkenning kwam naar voren, dat er twee drijvende krachten zijn waaraan BiSC zowel energie en beleidskracht als bestaansrecht ontleend: digitalisering en een Leven Lang Leren.

Digitalisering is een onvermijdelijke ontwikkeling die de komende jaren alsmaar ingrijpender en belangrijker wordt. We verwachten een snelle groei in mediagebruik, mobiliteit, dienstverlening door de overheid en gezondheidszorg, met als gevolg dat de manier van leven, communiceren, werken, leren, spelen, kopen en consumeren blijft veranderen. Het is steeds duidelijker dat deze veranderingen voor bedrijven en burgers grote consequenties hebben, zowel in positieve als in negatieve zin. Wat dit laatste betreft leert onderzoek dat bij ongewijzigd beleid het risico bestaat dat 2.5 miljoen mensen ‘’de digitale trein missen.” Zij beschikken over onvoldoende basisvaardigheden om de mogelijkheden van digitalisering te kunnen benutten in hun dagelijks leven.
In een steeds bredere kring van beleidsmakers wordt dit risico erkend en mede daarom staat het thema Leven Lang Leren hoog op de agenda van velen. En in 2019 dus ook op die  van BiSC. Het Kabinet heeft nieuw beleid gericht op digitale inclusie, terwijl de Koninklijke Bibliotheek (KB) helpt bij de uitvoering van dit beleid. Zij heeft zich in 2019 onder meer als opgave gesteld om via het bibliotheeknetwerk circa 1 miljoen mensen te bereiken in vier jaar. Bibliotheekorganisaties, ook in de provincie Utrecht, hebben zich in ruime meerderheid bereid verklaard om deze landelijke beleidsprioriteit op te nemen in hun lokale programma’s. Dit past immers goed in de transitie naar een maatschappelijke bibliotheek.
Visie
In onze visie voor 2023 staat dat we samen met de bibliotheken in de provincie Utrecht een vitaler en innovatiever bibliotheeknetwerk willen realiseren. Daarbij concentreert het netwerk zich op de maatschappelijke bibliotheek die gaat groeien in publieksbereik en een steeds sterkere binding met bezoekers en leners krijgt. De effecten van het bibliotheekwerk in termen van leren en participeren zijn in dat jaar meetbaar en merkbaar toegenomen.
Doelen
Op grond van deze visie zijn doelen geformuleerd. De rode draad daarin is dat BiSC zich ontwikkelt tot een netwerkpartner die de wettelijke bibliotheektaken uitvoert als partner instelling van de provincie Utrecht en – in het kader van het maatschappelijk bibliotheekwerk in de provincie -projecten initieert en mede-uitvoert op het snijvlak van Cultuur, Educatie en Sociaal Domein. Voorts focussen we op het leveren van digitale diensten aan maatschappelijke organisaties met bibliotheekfuncties, in ieder geval in de provincies Brabant en Limburg en in de nabije toekomst mogelijk nog in andere delen van Nederland.
Investeringen
Gelet op deze ambitie heeft BiSC in 2019 aanzienlijk geïnvesteerd in het moderniseren en uitbreiden van de digitale dienstverlening, het versterken van partnerrelaties met de betrokken ICT-bedrijven, het vergroten van onze kennis en vaardigheden, onder meer door nieuwe medewerkers aan te trekken op het gebied van CRM en Bibliotheek Automatisering en – last but not least – de versterking en intensivering van onze samenwerking met de POI voor Brabant en Limburg, Cubiss. Van de resultaten van deze investeringen treft u in dit jaaroverzicht een bloemlezing aan.