Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2019

Jaarrekening 2019

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC.
 

VLOTTENDE ACTIVA

JAARREKENING 2019
1       BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31-12-2019
ACTIVA  €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa  22.510
 –
VLOTTENDE ACTIVA

604.980

Vorderingen

1.169.040

Liquide middelen

1.774.020

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

1.025.271

VOORZIENINGEN

16.221

KORTLOPENDE SCHULDEN

755.038

1.796.530

 

2       STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie 2019
Baten
Automatiseringsdiensten

1.747.961

Dienstverlening

37.007

Vervoersdienst

209.174

Detachering

12.600

Subsidiebaten

2.399.569

Overige baten

15.138

Som der baten

4.421.449

Inkoopwaarde baten
Automatiseringsdienst

1.098.600

Vervoerdienst

87.621

Projectkosten

691.378

1.877.599

Lonen en salarissen

1.746.594

Personeel niet in loondienst

366.551

Overige personeelskosten

116.983

Afschrijvingen

12.608

Overige lasten

595.243

Rentelasten en soortgelijke kosten -144

2.838.123

4.715.722

Saldo

-294.273

Resultaatbestemming
Egalisatiereserve

-294.273

-294.273

 
Toelichting op de jaarrekening
Het negatieve resultaat is ingecalculeerd en onder andere het gevolg van investeringen in nieuwe dienstverlening. In ons bestuursverslag leest u meer hierover. Het controleverslag van de accountant over de jaarrekening 2019 is beschikbaar.
WNT-verantwoording 2019 BiSC
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BiSC Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum volgens de WNT voor BiSC is vastgesteld op €194.000,-. Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
 
Bezoldiging topfunctionaris

Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in 2019 1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband 1 fte
Individueel WNT-maximum €194.000,-
Totaal bezoldiging €134.476

 
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

  Voorzitter RvT RvT-leden
Individueel WNT-maximum €29.100 €19.400
Totale bezoldiging €9.078 €1.700