Jaarrekening 2017

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC.

JAARREKENING 2017
1       BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31-12-2017
ACTIVA  €
VASTE ACTIVA  41 .628
VLOTTENDE ACTIVA  75.000
1.926.506
PASSIVA
RESERVES  1.338.641
VOORZIENINGEN 51.360
KORTLOPENDE SCHULDEN  536.505
1.926.506

 

2       STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Realisatie 2017
Baten
Automatiseringsdiensten 808.862
Dienstverlening  60.904
Vervoersdienst 103.975
Detachering 127.162
Subsidiebaten 2.208.130
Overige baten 23.061
Som der baten 3.332.076
Inkoopwaarde baten
Automatiseringsdienst 554.411
Vervoerdienst 34.671
Projectkosten 378.112
967.194
Lonen en salarissen 1.563.005
Personeel niet in loondienst 97.130
Overige personeelskosten 135.282
Afschrijvingen 13.144
Overige lasten 451.658
Rentelasten en soortgelijke kosten 1.057
2.261.276
3.228.470
Saldo 103.606
Resultaat bestemming
Egalisatiereserve 103.606
103.606

 

Toelichting op de jaarrekening
Ten opzichte van de begroting is er een positief resultaat over 2017 ontstaan van € 103.606,-. Dit positieve resultaat zal toegevoegd worden aan de reserves.  In ons bestuursverslag leest u meer hierover. Het controleverslag van de accountant over de jaarrekening 2017 is beschikbaar.

WNT-verantwoording 2016 BiSC

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BiSC Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum volgens de WNT voor BiSC is vastgesteld op €181.000,-. Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

 

Bezoldiging topfunctionaris

Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in 2017 1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband 1 fte
Individueel WNT-maximum €181.000,-
Totaal bezoldiging €128.625

 

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

  Voorzitter RvT RvT-leden
Individueel WNT-maximum €27.150 €18.100
Totale bezoldiging €8.216 €1.500